ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pokyny pro práci s aplikací

Pokud jste obdrželi od administrátora systému přihlašovací jméno a heslo, přihlaste se a poté zkontrolujte v záhlaví stránky, zda-li jste úspěšně přihlášeni.

Obecné informace o aplikaci

Evidence rizikových zařízení v Libereckém kraji vychází v první řadě ze zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon mimo jiné stanoví povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, které vlastní, užívají nebo budou uvádět do užívání objekt nebo zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemická směs. Tyto látky a směsi jsou v přílohách zákona uvedeny jmenovitě nebo svými nebezpečnými vlastnostmi.

Aplikace slouží orgánům státní správy a samosprávy ke sdílení informací o umístění nebezpečných látek v zařízeních na území kraje a v neposlední řadě také jako informační zdroj pro veřejnost. Zdrojem dat jsou dokumenty zasílané Krajskému úřadu Libereckého kraje jednotlivými provozovateli, anebo výstupy z kontrol prováděných jednotlivými orgány státní správy (Krajský úřad, Hasičský záchranný sbor, Báňský úřad, Česká inspekce životního prostředí, Krajská hygienická stanice).

K jednotlivým zařízením jsou k dispozici informace o poloze (adrese provozovny), kontakty, výpis z obchodního rejstříku a v neposlední řadě údaje o množství a charakteru skladovaných nebezpečných látek. Je uváděn název konkrétní nebezpečné látky, její množství, klasifikace dle Nařízení ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Nařízení CLP) a příslušné výstražné symboly dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích.

Dále je uveden seznam protokolů o nezařazení či jiných dokumentů (pokud byly zaslány) a data kontrol provedených jednotlivými orgány státní správy.

Legislativa