PŘÍRODA

Liberecký kraj vyniká velkou rozmanitostí přírodních podmínek. Přírodní cennost a zachovalost území dokládá také vysoký podíl chráněných území, která zabírají přibližně jednu třetinu rozlohy kraje. Z toho podstatná část připadá na velkoplošná chráněná území – Krkonošský národní park a chráněné krajinné oblasti. Do poloviny roku 2008 bylo na území kraje vyhlášeno 113 maloplošných chráněných území regionálního, celostátního a často i evropského významu.


CHKO Český ráj

Nejstarší a patrně nejznámější chráněná krajinná oblast v České republice byla vyhlášena již v roce 1955. V roce 2002 byla rozšířena na stávajících 181,5 km2. Leží na území tří krajů - Libereckého, Středočeského a Královehradeckého. Její symbol Trosky je nejčastěji zobrazovaným motivem české krajiny.

KATEGORIE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

 

 Národní park - velkoplošné chráněné území vyhlášené k ochraně přírodních hodnot evropského významu. Hlavním posláním je ochrana přírody, kterým by měly být ostatní zájmy podřízeny.

 Chráněná krajinná oblast - velkoplošné chráněné území jehož posláním je ochrana harmonické krajiny s vyváženým vztahem mezi přírodním prostředím a lidskou společností. Cílem ochrany přírody je zachování přírodních a kulturních hodnot území při umožnění ekonomického rozvoje.

 Přírodní park - území s významnými hodnotami krajinného rázu, jeho ochrana je zaměřena na zachování těchto hodnot při současném ekonomickém rozvoji.

 Národní přírodní rezervace je menší  území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku.
Národní přírodní památka je přírodní  útvar menší rozlohy, zejména  geologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných  či ohrožených  druhů s národním nebo mezinárodním významem.

Přírodní rezervace je menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

 Přírodní památka je přírodní útvar menší  rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů s regionálním významem.

NATURA 2000

Mezinárodní soustava Natura 2000 je naplněním dvou směrnic Evropské unie - směrnice č. 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků (ptačí oblasti) a směrnice č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (evropsky významné lokality). Povinnost vymezení soustavy Natura 2000 vyplynula ze vstupu České republiky do Evropské unie. Cílem soustavy je zachovat, případně zlepšit stav populací vybraných druhů rostlin a živočichů a vybraných typů stanovišť (rostlinných společenstev). Seznamy druhů a stanovišť jsou uvedeny v přílohách směrnic.

 

Ramsarská úmluva

Úmluva o ochraně mokřadů s mezinárodním významem - především jako biotopy vodního ptactva. Jedná se o první celosvětovou mezivládní úmluvu na ochranu a moudré využívání přírodních zdrojů. Ochrana vyhlášených mokřadů mezinárodního významu je zajištěna národní legislativou (NP, přírodní rezervace, národní přírodní rezervace).

 

Přírodní dědictví UNESCO

Na seznam světového přírodního dědictví byla z území Libereckého kraje zapsána biosferická rezervace Krkonoše a geopark Český ráj. Jedná se o prestižní označení zdůrazňující mezinárodního hodnoty a význam lokality. Ochrana území je realizována podle národní legislativy (Krkonošský národní park, CHKO Český ráj). 

 

SOUSTAVA NATURA 2000