Půda a půdní typy

PŮDA

 

Typy půd, který se v kraji vyvinuly,  jsou závislé na morfologii terénu, geologickém podloží, klimatu a dalších podmínkách. Určujícím faktorem v severní a střední části kraje je převaha podložních kyselých hornin. Na západě je půdní kryt ovlivněn zejména georeliéfem – tabule a pahorkatiny s různě mocnými čtvrtohorními a třetihorními sedimenty.

 

pojmy

PEDOLOGIE

 

Nauka, která si klade za cíl objasnit genezi půd, charakterizovat její vlastnosti, stanovit klasifikační systém, zpracovat rozšíření půdních jednotek na zemském povrchu, jakož i určit možnosti hospodářského využití půd.


BONITOVANÁ PŮDNĚ EKOLOGICKÁ JEDNOTKA (BPEJ)

 

Vyjadřuje pětimístným číselným kódem hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. První číslice kódu značí příslušnost k jednomu z deseti klimatických regionů (0 až 9), druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k půdní jednotce (1 až 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti pozemku a jeho expozici ke světovým stranám a pátá číslice vyjadřuje devět kombinací hloubky a skeletovitosti půdního profilu.
Údaj BPEJ je součástí souboru popisných informací k parcelám zemědělských pozemků.


BONITACE PŮDY

Zjišťování bonity (kvality) půd podle jednotlivých hledisek.


SKELETOVITOST PŮDY

 

Obsah úlomků pevných hornin nad 2 mm v průměru.


OGLEJENÍ A GLEJOVÝ PROCES

 

K oglejení dochází při častém zamokření povrchovou vodou. Glejový proces probíhá za trvale zvýšené hladiny podzemní vody


PŮDNÍ TYPY - PŮDNÍ DRUHY

 

Půdní typ - třídění půd podle geneze (vzniku).
Půdní druh - třídění půd podle její zrnitosti.

 

půdní typy