PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI

Území ČR se člení na přírodní lesní oblasti. Hranice přírodních lesních oblastí sledují přirozená ekologická rozhraní a vytvářejí tak systém přírodního členění ČR z hlediska potřeb lesního hospodářství. Na území Libereckého kraje zasahuje 8 přírodních lesních oblastí:

5 – České středohoří
17 – Polabí
18 – Severočeská pískovcová plošina a Český ráj
19 – Lužická pískovcová vrchovina
20 – Lužická pahorkatina
21 – Jizerské hory a Ještěd
22 – Krkonoše
23 – Podkrkonoší

Kategorizace lesů

Lesy se podle hlavního cíle hospodaření dělí do tří základních kategorií:

V lesích hospodářských je hlavním cílem vlastníka produkce dřeva (při zohlednění ostatních funkcí lesa).

Hlavní funkcí lesů ochranných je ochrana půdy před erozí, zejména větrnou a vodní. Tyto lesy se nacházejí hlavně na strmých svazích a v horských oblastech při horní hranici lesa.

V lesích zvláštního určení převládá nad produkcí dřeva některá z mimoprodukčních funkcí. Může se jednad například o lesy rekreační, lesy ve zvláště chráněných územích, obory a bažantnice, genové základny či lesy pro účely výuky.

pojmy mapy

V lesním hospodářství se používají mapy v měřítku 1:10 000 zpracované buď nad mapou katastrální nebo nad základní mapou ČR v měřítku 1:5 000. Tvorba map je součástí zpracování, případně aktualizace, lesního hospodářského plánu a provádí se zpravidla jednou za 10 let. Povinnou součástí hospodářského plánu je mapa obrysová, ostatní jsou zpracovány dle přání vlastníka lesa.

 

Obrysová mapa

Černobílá mapa zobrazující jednotlivé lesní porosty a porostní skupiny s jejich číselným označením, komunikace a vodní toky.

 

Porostní mapa

Obrysová mapa, ve které jsou porosty barevně odlišené podle věkové kategorie. Šrafováním jsou označeny porosty s probíhající těžbou.

Typologická mapa

 

Obrysová mapa ze zakreslením hranic lesních typů. Lze z ní snadno odvodit přírodní podmínky stanoviště, charakter půdy, případně podrostní vegetace.

Těžební mapa

 

Obrysová mapa s vyznačením porostů určených k těžbě dřeva, směrů soustřeďování dříví, odvozních míst. V poslední době se od jejího zpracování často upouští.

PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI

LESNÍ OBLASTI