ZPĚT NA aTLAS

 

OVZDUŠÍ

Kvalita ovzduší se hodnotí podle množství emisí a podle imisní koncentrace v určité oblasti. Na celkové produkci emisí České republiky se Liberecký kraj podílí poměrně málo, zejména kvůli absenci těžkého průmyslu. Hlavní zdroje emisí tak představuje zpracovatelský průmysl – sklárny, lakovny, zemědělské podniky – a doprava. Kvalitu ovzduší také výrazně ovlivňuje spalování nekvalitních paliv v domácnostech. Imisní situace je v průměru dobře hodnocena, avšak lokální situace v centrech měst a v místech, kde dochází ke spalování nekvalitních paliv, může být špatná, až zdraví nebezpečná. Jedná se o místa označovaná jako oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

EMISE

Množství vypouštěných škodlivých látek vzniklých ve výrobních provozech (průmyslových i zemědělských), spalováním paliv za účelem vytápění a dopravy.

IMISE

Koncentrace škodlivých látek v ovzduší.

AIM

Automatizovaný imisní monitoring. Poskytuje informace o aktuální situaci v kvalitě ovzduší.

 

REZZO

Registr zdrojů znečišťování ovzduší - zkratka REZZO.

 

REZZO 1

zvláště velké a velké  zdroje znečišťování ovzduší,  například velké výtopny (centrální zdroje tepla), velké sklárny, lakovny s velkou spotřebou barev.

REZZO 2

střední zdroje znečišťování ovzduší, například většina výrobních provozů, kotelny do výkonu 5 MW.

REZZO 3

malé zdroje znečišťování ovzduší, například vytápění domů o výkonu do 200 kW, menší provozy.

REZZO 4

mobilní zdroje: automobilová doprava, provoz spalovacích motorů. 

 

DÁLKOVÝ PŘENOS

Specifickým zdrojem imisní zátěže v Libereckém kraji je elektrárna Turów, která se nachází na území Polska velmi blízko za hranicemi kraje. V případě zdrojů na území České republiky lze za nejvýznamnější považovat přenos znečištění z energetických a průmyslových podniků v Ústeckém kraji a vliv emisí ze středočeských zdrojů, zvláště vliv elektrárny Mělník v oblasti Kokořínska.  

SÍŤ MĚŘÍCÍCH STANIC V KRAJI

měřící stanice v kraji

HLAVNÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY

 

Prach, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, amoniak, organické látky

TZL = prach

Jedná se o tuhé znečišťující látky (zkratka TZL). Nejškodlivější jsou ty nejjemnější – pronikají do plic. Zkratka  PM10 nebo PM2,5 označuje velikost částic v mikrometrech (particle measure 10μm, resp. 2,5 μm.)

 

 

VOC

 

Těkavé organické látky (zkratka  VOC -Volative organic compounds). Jedná se o rychle se vypařující se látky, bývají často rakovinotvorné.

NH3

Amoniak – NH3 je produkován zejména v zemědělských podnicích.


 

ZDROJE REZZO1 NA ÚZEMÍ KRAJE

zdroje REZZO 1

 

 

MOBILNÍ ZDROJE EMISÍ

mobilní zdroje emisí NOx