Odpadové hospodářství

 

Přestože Liberecký kraj patří mezi nejmenší kraje co do rozlohy tak také do počtu obyvatel, náleží mu 2. místo ve výtěžnosti tříděného sběru komunálních odpadů na osobu v roce 2007 s dosaženou hodnotou 38,7 kg/osoba/rok. Pro porovnání v roce 2003 tento ukazatel dosahoval hodnoty 17,6. V celkové produkci odpadů dosahuje Liberecký kraj nejnižších hodnot ze všech krajů, v roce 2006 to činilo 663,63 miliónů tun. Liberecký kraj je jedním ze tří krajů, kde je provozována spalovna komunálních odpadů respektive zařízení k energetickému využívání odpadů. Tuto spalovnu provozuje firma TERMIZO a. s. Na území kraje jsou dále provozovány 2 spalovny nebezpečných odpadů, a to v Liberci a v Jablonci nad Nisou. Naproti tomu není v kraji provozována žádná skládka nebezpečných odpadů.

   

Základní myšlenka/filozofie zákona o odpadech

Dodržování hierarchie nakládání s odpady
1. předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností
2. materiálové využití odpadů
3. energetické využití odpadů
4. skládkování odpadů

 

Přemýšlej

 • Proč bychom měli upřednostňovat výrobky opětovně použitelné před výrobky na jedno použití?
 • Jaká jsou pozitiva a negativa skládkování a spalování odpadů? Co je podle tebe přijatelnější pro životní prostředí?
 • Jaký má přínos třídění odpadů pro společnost?
    
 
Klíčová slova
 • SEZ (contaminnated sites)

 • odpad (waste)

 • nebezpečný odpad (hazardous waste)

 • využití odpadů (waste recovery)

 • komunální odpad (municipal waste)

 • skládka (landfill)

 • spalovna odpadů (waste incinerator) 

 
odkazy
 
www.env.cz
www.cenia.cz
http://ceho.vuv.cz/
www.enviweb.cz
  
 
staré ekologické zátěže   

 

pojmy
 

nebezpečný odpad

odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze k zákonu o odpadech
 

skládka odpadů

technické zařízení, ve kterém dochází k odstraňování odpadů jejich trvalým uložením na zemi nebo do země
 

materiálové využití odpadů

náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů nebo využití látkových vlastností odpadů
 

energetické využití odpadů

použití odpadů způsobem obdobným jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo k výrobě energie
 

komunální odpad

odpad, který vzniká na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, tj. ve skupině odpadů 20
 

katalog odpadů

Odpady jsou zařazovány dle Katalogu odpadů, a to podle skupin (např. odpady ze zdravotnictví a veterinární péče – skupina 18, komunální odpady – 20, odpady z fotografického průmyslu – 9), kterých je celkem 20. Tyto skupiny se dále dělí na podskupiny (např. ve skupině 20 jsou podskupiny 20 01 – složky z odděleného sběru, 20 02 – odpady ze zahrad a parků, 20 03 – ostatní komunální odpady). V rámci podskupiny jsou pak stanoveny jednotlivé druhy odpadů (např. papír a lepenka, plasty, zářivky, olej)
   

ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ ODPADU

 

Mapa odpady

 

[ZDROJ: agenda KÚ Libereckého kraje, 2008]