GEOPORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ LIBERECKÉHO KRAJE

https://geoportal.kraj-lbc.cz

Hlavní informační portál odboru. Je  tvořen různými mapovými aplikacemi a združuje různé datové zdroje.
Využívá geografická data Libereckého kraje upravená pro rychlé zobrazení, data různých resortních správců, otevřená data a má svou vlastní datovou základnu. Všechny ostatní  dále uváděné portály a mapové aplikace využívají tuto jedinou datovou základnu. Krome Atlasu (funkčně jiná aplikace) využívají taktéž stejný systém pro správu obsahu (Liferay), stejnou mapovou technologii (HS map) a společnou správu uživatelských účtů.

Mapy a samostatné aplikace provozované v rámci geoportálu najdete zde: https://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy

 

METAINFORMAČNÍ KATALOG

https://geoportal.kraj-lbc.cz/metadata/

Mapová aplikace sloužící k vyhledávání dat a mapových služeb poskytovaných odborem životního prostředí a zemědělství (a dalších odborů LK) a propojujících metainformční záznamy na národní portál.

 

VÝDEJ DAT

https://geoportal.kraj-lbc.cz/vydej/

Výdejní portál umožňuje stahování datových sad odboru. Je funkčně propojený s metainformčním katalogem. Pokud je aktulizovám metainformační záznam u datové vrstvy,  ve výdeji se nabídne aktualizace dat. Data lze stahovat volně, nebo v registrovaném účtu s nastavením patřičného oprávnění (například data ÚAP)

 

POVODŇOVÝ PORTÁL 

https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/https://povoden.kraj-lbc.cz/

Komplexní mapová aplikace sloužící orgánům povodňové ochrany i veřejnosti. Umožňuje volný přístup, ale zejména autorizované přístupy pro členy povodňových orgánů a pro IZS.

Obsahuje povinné dokumenty, seznamy členů povodňových komisí, komunikační chat pro pracovníky povodňové ochrany,, hydrolocké a meteorologické informace. Umožňuje individuální nastavení rozhraní - mapové výřezy, výběr monitorovacích čidel, připojení výběru povodňových komisí.

Portál umožňuje sběr dat prostřednictvím editačního rozhraní (sběr dat povodňových škod a povodňových událostí) a následné stažení dat ve formátu SHP. 

Lze vytvářet jednoduché prostorové analýzy, například odtok, viditelnost, výškový profil, dojezdové vzdáleností.

  

PORTÁL SUCHO

https://sucho.kraj-lbc.cz/

Portál se věnuje problematice sucha a problematice retence vody v krajině. V rámci zpracování Akčního plánu na změnu klimatu s podmínkách Libereckého kraje je zde vizualizace geografických dat analytické i návrhové části dokumentu. Aktuálně na tomto portále informujeme o přípravě Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Libereckého kraje"

Portál pracuje s družicovými snímky z datového skladu geoportálu.

 

 

ATLAS LIBERECKÉHO KRAJE

https://atlas.kraj-lbc.cz/

Mapová aplikace určená zejména školám. Vznikla jako digitální forma námi vydané publikace Atlas životního prostředí Libereckého kraje (s prvky rozšířené reality), vydané v roce 2017. Lze v něm většinu map z této publikace ve formě statických obrázků.

Aktuálně portál slouží hlavně ke spolupráci se školami - organizaci námi každoročně pořádané 3 denní akce Mapy kolem nás, organizaci a prezentaci společného malování Malujeme mapu příběhů a publikaci zpracovaných výtvarných děl (na stránce Mapy a hry)

Kromě toho Atlas disponuje pokročilou mapovou technologií (HSlayers)  umožňují vlastní tvorbu mapových kompozic skládáním mapových služeb. Aktuálně se pracuje na propojení mapové technologie na otevřený systém QGIS. Mapová technologie je spravována v rámci pilotní účasti v evropském projektu SDI4APPS.

Atlas využívá datovou základnu geoportálu, úzce s ním spolupracuje. Nicnémě správa uživatelských účtů je pro Atlas samostatná.

 

PORTÁL STROMY

Mapová aplikace, zaměřená na Stromy a aleje Libereckého kraje, soustřeďuje velké množství dat, která se týkají z velké části stromů a alejí, jejichž ošetření, obnova či kompletní rekonstrukce zahrnující kácení, ošetření a novou výsadbu, byla spolufinancována za pomocí dotačních programů. Speciální kapitolou jsou pak „Lípy republiky", ke kterým se vztahuje množství historických dat a poznatků z dob jejich výsadby. Každé vybrané téma tedy může nabídnout řadu dat a informací, které byly k jednotlivým prvkům (stromům, alejím) zjištěny.