DATA PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

Odborní garanti za poskytovaná data ÚAP

odrazka vodní a lesní hospodářství  (odborný garant: Ing. Karel Pop):  37 - lesy ochranné; 38 - les zvláštního určení; 39 - lesy hospodářské; 40 - vzdálenost 50 m od okraje lesa  (Info k aktualizaci dat z ÚHUL: ÚHÚL provádí aktualizaci dat ÚAP každý sudý  a bude tomu tak i letos. Vzhledem k aktualizačním cyklům IDC ÚHÚL, data ÚAP jsou zpracovávána později a distribuována k 30. 9. daného roku. Více informací zašle sekretariát ISaT ÚHÚL Brandýs nad Labem) 

 odrazka povodňová ochrana (odborný garant: Ing. Irena Košková): 50 - záplavové území; 51 - aktivní zóna záplavového území; 52 - území určené k rozlivům  (vrstvu nevedeme);  53 - území zvláštní povodně pod vodními díly   
(Info k posledním aktualizacím: duben 2019: změna: Jizera od hranik LK po hranice ORP Železný Brod, Smědá - Minkovice; 
prosinec 2018, změna: Ploučnice ve Stráži pR, Šenovský potok, Mohelka, Harcovský potok)

odrazka ochrana přírody (odborný garant: Bc. Pavel Bulíř): 21 - územní systém ekologické stability; 28 - přírodní rezervace včetně ochranného pásma (akt: 28.7. 2016); 30 - přírodní park; 31 - přírodní památka včetně ochranného pásma  (akt: 28.7. 2016)

odrazka IPPC a havárie (odborný garant: Bc. Kateřina Svačinková): 84 - objekty nebo zařízení  zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami; 109 - vymezené zóny havarijního plánování   (akt: 22.7.2016)

odrazka odpadové hospodářství (odborný garant:  Ing. Zuzana Hellerová): 85 - skládky, skládky nebezpečného odpadu vč.ochranného pásma; 86 - spalovny vč.ochranného pásma; 87 - zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu vč.ochranného pásma;   (akt: 12. 9. 2016)

POSLEDNÍ AKTUALIZACE DAT

8.4.2019

Aktualizace dat záplav: Jizera od hranic Libereckého kraje po ř.km. 92,775, Smědá v oblasti obce Višňová - Minkovice (jen Q5 a Q20). Do návrhových vymezení byl přidám úsek na Jizeře v oblasti obce Malá Skála.

 

4.12.2018

Aktualizace dat záplav: Ploučnice ve Stráži pR, Šenovský potok, Mohelka, Harcovský potok

 

9.5.2018

Byla provedena revize dat záplav a provedeny tyto změny a doplnění dat, včetně souvisejících dokumentů: 

  • aktualizace dat pro Mšenský potok, Olešku (frýd.), Svitávku a  Šporku
  • do návrků záplav k projednávání byla přidána data: Šenovský potok, Ploučnice ve Stráži, dolní úsek Jizery

 

3. 5. 2018 Návrhy stanovení záplav - Jizera, Ploučnice

Do návrhů záplavových území přidán úsek Ploučnice ve Stráži pod Ralskem a dolní úsek Jizery 

 

25.1.2018 Návrhy stanovení záplav

Do vrstvy návrhových záplavových území byly přidány návrhy toků: Jizerka, Mšenský potok, Vítkovský potok, Jeřmanický potok a Údolský potok.

 

14.9.2016 Aktualizace dat silnic II. a III.třídy

Odbor dopravy aktualizoval data silnic ve správě Libereckého kraje, která jsou poskytována jako ÚAP podklad přes http://maps.kraj-lbc.cz/vydej/Předávaná data uap č.91 a č.92  jsou převzata od Ředitelství silnic a dálnic, odboru silniční databanky. Data mohou být poskytnuta pouze v souvislosti se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a prováděcí vyhláškou č. 500/2006. Popis atributů viz. uveřejněný dokument Přehled údajů sledovaných v datové základně informačního systému o silniční a dálniční síti ve vrstvě úseky silniční sítě na adrese http://doprava.kraj-lbc.cz/poskytovani-udaju-o-uzemi-pro-potreby-porizovani-uap-obci.

 

12.9.2016 Aktualizace dat za oblast odpadů

Kontroly a opravy dat ÚAP - skládky, spalovny a nebezpečný odpad

 

11.8.2016 Aktualizace dat záplavových území

Ve všech mapových aplikacích byly aktualizovány data záplav. Poslední změna: změna stanovení záplav na toku Jeřice, ř.km. 0 až 13 (Chrastava až Mníšek) ve všech kategoriích záplav. (ukázka - povodňová mapa)

 

28.7.2016 Aktualice dat v PRVK

V mapové aplikaci pro Plán rozvojů vodovodů a kanalizací Libereckého kraje http://geoportal.kraj-lbc.cz/web/prvkuk/mapa  byla aktualizována data vodohospodářské infrastruktury dvou největších správců - SČVK a FVS.

 

25.7.2016 Aktuaizace dat IPPC a havárií 

Objekty skupiny A a B a zń havarijního plánování

 

15.7.2016 Aktualizace dat katastru nemovitostí

Proběhla aktualizace dat KN. Aktualizováno:
grafické soubory pro k.ú. s DKM, KMD a KM-D (nové – 5 k.ú. + 5 k.ú. na části území).
databáze aplikace EN
databáze definičních bodů parcel
 

18.4.2016 Aktualizace dat katastru nemovitostí

Aktualizace dat KN: grafické soubory pro k.ú. s DKM, KMD a KM-D (nové – 5 k.ú. + 2 k.ú. na části území + 1 k.ú. přepracováno KM-D na KMD), databáze aplikace Evidence nemovitostí a databáze definičních bodů parcel

4.4.2016 Aktualizace dat záplav a návrhů záplav (v projednávání)

Aktuálně v návrzích k posouzení jsou toky: Jizera (horní a dolní část), Oleška (frýdlantská), Oleška (semilská), Svitávka a Jeřice. Návrhy najdete v mapových projektech http://geoportal.kraj-lbc.cz/voda nebo http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa
 

31.3.2016 Aktualizace dat záplav

Aktuální data pro toky: Lužická Nisa (stanoveno 4.2.2016) a opravena záplava toku Svitávka (10.2.2015). 
 

4. 2. 2016 Aktualizace dat katastru nemovitostí

dnes byla dokončena aktualizace dat KN (grafické soubory pro k.ú. s DKM a KMD (nové – 10 k.ú. + 1 k.ú. na části území), databáze aplikace EN a databáze definičních bodů parcel

1.12.2015 Nová mapová aplikace

Přidána aplikace pro zobrazení dat starých ekologických zátěží (SEZ) - http://geoportal.kraj-lbc.cz/odpady-sez. Zdroje dat SEZ: MŽP (2015) , studie firmy ISES (2007), vlastní mapování (2015) - jen pro přihlášené uživatele.

 

11.9.2015 Aktualizace dat záplavových území - Smědá, Jizerka  

Změna Q100, Q20, Q5 a AZZU pro toky: Jizerka, Smědá. V návrzích k projednávání jsou přidány toky: Jizera, Lužická Nisa. Data lze stáhnout  na výdejovém portále.

 

18. 2. 2015 Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj

Aktualizace dat v projektu ochrany přírody (velkopločná CHKÚ) a mapové vrstvy s přehledem stavu proškolování povodňové ochrany v obcích v roce 2015

 

 

APLIKACE PRO PRÁCI S DATY

odrazka VÝDEJNÍ DATOVÝ PORTÁL

Pro stahování geografických dat ve formátu SHP volně, v režimu ÚAP a režimu veřejná správa. Adresa: https://geoportal.kraj-lbc.cz/vydej/.

Z důvodu přechodu na novou serverovou technologii byl Výdejní portálu dat na adrese http://maps.kraj-lbc.cz/vydej/ zrušen.  Pro nový portál je třeba si založit nový účet. Jako uživatelské jméno zvolte své původní jméno (příjmení + první písmeno kředtního jména). O založení účtu informujte správce (irena.koskova@kraj-lbc.cz), bude vám nastaveno původní oprávnění k datům. 

 

odrazka METAINFORMAČNÍ KATALOG MICKA

Metainformační katalog sloužící k vyhledávání dat podle rozličných kritérií (poloha, klíčová slova...). Splňuje požadavky INSPIRE a jeho obsah je harvestován na národní geoportál INSPIRE:
https://geoportal.gov.cz/
Metainformační katalog byl v prosinci 2016 přeinstalován na jiný server, abychom mohli optimalizovat navazující aplikace, které ho využívají, například výdej dat. Editační oprávnění ke katalogu nastavuje k vašemu stávajícímu účtu na geoportále správce. Napište prosím požadavek. 

 

Školení práce s geoportálem

 

Śkolení připravujeme na míru, podle aktuálních požadavků. V nejbližší době nepřipravujeme další školení uživatelů
3. 5. 2016 9:30 Stav přihlášek zde (zaměření na editaci dat OPVZ)
27.4.2016 9:30  Stav přihlášek zde
24.3.2016 10:00
23.3.2016 10:00
10.6.2015 14:00
10.6.2015 10:00
Lektor: Irena KoškováPřihlášení mailem nebo telefonicky 485 226 412. Před školením je nutné mít založen uživatelský účet. Postup vytvoření v manuálu.

Příprava a editace vlastních dat na geoportále

Připravovat vlastní data mohou pouze zaregistrovaní uživatelé geoportálu. Editační vrstvy jsou aktuálně přidány v projektech: Ochrana přírody, Voda a Povodňová mapa. Manuál k práci s geportálem najdete zde. Data lze z databáze geoportu stáhnout a použít je pro další účely (předání, desktop gis...)
 

 

Mapová kompozice

Data pro ÚAP

Byla spuštěna nová mapová aplikace, která prezentuje geografická data poskytované odborem životního prostředí pro územně-analytické podklady obcím. Data je možné si stáhnout prostřednoctvím mapové aplikace Výdej dat: http://vydej.kraj-lbc.cz

 

Data katastru nemovitostí

Stav digitalizace dat katastru nemovitostí najdete zde: http://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich-map/. Dle stavu digitalizace můžete využívat různé mapové podklady na geoportále - data ze serveru (aktualizace 1/4 roku), služby WMS z geoportálu ČUZK nebo definiční body parcel z RUIAN.

  

Územní plány obcí

Stav pořizování územních plánů obcí v Libereckém kraji najdete v mapové aplikaci kolegů z odboru územního plánování a stavebního řádu: http://mapodb.kraj-lbc.cz/StavUP/.